ඊඩර් ෆෙරෙනෝ

මගේ විවේක කාලය තුළ සංස්කාරක. ස්මාර්ට් ෆෝන් කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දක්වන අතර සෑම විටම එය වඩා හොඳින් භාවිතා කිරීමට නව ක්‍රම සොයා ගැනීම, ඔබ සමඟ බෙදා ගැනීමට නව යෙදුම් හෝ ක්‍රීඩා.

ඊඩර් ෆෙරෙනෝ 95 අගෝස්තු මාසයේ සිට ලිපි 2021 ක් ලියා ඇත