මිගෙල් රියෝස්

Geodesta ඉංජිනේරුවෙකු ලෙස උපාධිය ලබා ඇත, තාක්ෂණය කෙරෙහි දැඩි ඇල්මක් දක්වයි, වෙබ් සහ Android යෙදුම් සංවර්ධනයට සෘජුවම සම්බන්ධ වේ.

මිගෙල් රියෝස් 63 අගෝස්තුවේ සිට ලිපි 2022ක් ලියා ඇත